บุคลากรกลุ่มสาระ

 
 
ครูธานี  รอดเรืองงาม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
ครูปิยะ เหล็งสุดใจ
 
ครูคำนวณ  ชูชาติ
 
ครูชัยวัฒน์  ปานเกิดผล
 

ครูปิยะรัตน์   ธงชั
 
ครูศิรวิทย์   มุ่งธนวรกุล
 
ครูฉัตรชัย  โชติเชื้อวงศ์

Comments